• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Voie en Pays Bas
A.G. Wildervanckkanaal
Amer
Amertak
Ancien canal de l'Ems
Ancien IJssel
Bakkerskil
Bas Merwede
Beerkanaal
Bergse Maas
Bolswardertrekvaart
Calandkanaal
Canal Amsterdam Rhin
Canal B. L. Tijdens
Canal Bargermeer
Canal Beatrix
Canal Caland
Canal de Almelo a Nordhorn
Canal de Apeldoorn
Canal de Bijland
Canal de Coevorden à la Vecht
Canal de Coevorden à Zwinderen
Canal de Deurne et Helenavaart
Canal de Eindhoven
Canal de Franeker a Berlikum
Canal de Heusden
Canal de l'Ems
Canal de la Mer du Nord
Canal de la Merwede
Canal de Lek
Canal de Neer

Pages